Alle ingeschreven leden en bezoekers worden verondersteld de onderstaande regels te kennen, te respecteren en te aanvaarden. Indien u met welk van de bepalingen dan ook niet akkoord gaat, gelieve uw account te (laten) verwijderen.

Versie van 1 januari 2011

Algemeen

 • Fotoshoots.be is een contactsite voor zowel beginnende als ervaren modellen en fotografen.
 • Fotoshoots.be is niet verantwoordelijk voor het contact tussen de modellen/fotografen.
 • Door het aanmaken van een account en/of het opladen van foto's geeft u aan kennis te hebben van deze regels en ze ten volle te onderschrijven. Je verklaart dat de geleverde persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig zijn. Je beschikt over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten.
 • Het niet respecteren van deze regels kan leiden tot permanente uitsluiting.
 • Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken
 • Fotoshoots.be kan op elk ogenblik, om eender welke reden en zonder voorafgaande waarschuwing een eind maken aan je registratie als lid.
 • Alle leden dragen zelf verantwoording voor de gevolgen van het gebruik van deze site.
 • Elke overtreding van deze regels of een schending van het auteursrecht zal resulteren in het schrappen van uw account.
 • Bij het binnenkomen van een klacht, mag Fotoshoots.be uw berichten inkijken om na te gaan of deze klacht geldig is of niet.
 • Fotoshoots.be kan deze voorwaarden altijd wijzigen.
 • In geval van conflict met een of meerdere andere leden of met derden, zal je Fotoshoots.be vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekende en ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met het conflict.

Technische werking van de site

 • De website kan op elk moment voor korte of lange tijd, doelbewust of door overmacht, offline zijn.
 • Fotoshoots.be biedt geen enkele garantie op het behoud van uw data of foto's. Wanneer data verloren gaat heeft u geen enkel recht op schadevergoeding.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw username en paswoord.

Gebruik van de site

 • Uw profiel moet correct ingevuld zijn. Dat betekent onder andere dat het niet toegelaten is om voornaam of familienaam velden te gebruiken om slogans of oproepen tot shoots in in te geven.
 • Alle publiek gemaakte gegevens moeten wettelijk en legaal zijn. Je erkent deze bepaling uitdrukkelijk en bent zelf aansprakelijk voor de door jou gepubliceerde gegevens, teksten en beelden, zowel civiel- als strafrechtelijk. Publiek gemaakte gegevens mogen bijgevolg geen inbreuk inhouden op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij.Publiek gemaakte gegevens mogen dan ook niet bedrieglijk, bedreigend, eerrovend, lasterlijk of kwellend zijn.
 • Uw profiel mag enkel foto's bevatten die betrekking hebben op modelfotografie. Elk profiel moet minstens 3 foto's bevatten, omdat een profiel zonder foto's onmogelijk tot contacten kan leiden.
 • Uw profiel is persoonlijk. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw profiel. Om veiligheidsredenen is het dus niet toegestaan uw paswoord te delen met anderen. Ouders of voogd vormen een uitzondering.
 • U kan enkel een profiel aanmaken in uw eigen naam. Een profiel aanmaken en/of beheren in naam van iemand anders met of zonder medeweten en met of zonder toestemming van die persoon, is niet toegelaten. Verdachte profielen zullen aan een nader onderzoek onderworpen worden en zonodig geschrapt. De beheerder achter deze profielen zal met onmiddellijke ingang zijn toegang tot de site ontzegd zien.
 • Minderjarigen hebben de expliciete toestemming van hun ouders nodig om zich op de site te mogen registreren.
 • Alle leden worden verondersteld elkaar met respect te behandelen. De site biedt de nodige functionaliteiten om met elkaar in contact te treden. Via elk van deze mogelijkheden dient op een respectvolle manier met elkaar omgegaan te worden. Contacten tussen leden buiten Fotoshoots.be.be dienen eveneens respectvol te verlopen. Eventuele klachten hierover zullen onderzocht worden en kunnen leiden tot (al dan niet tijdelijke) uitsluiting.
 • Alle communicatie die u via de site voert moet correct zijn. Dat betekent onder andere, maar niet alleen, dat het zich voorwenden als professioneel fotograaf of model zonder als dusdanig te zijn ingeschreven in de KBO is niet toegestaan. Ook het claimen van niet-bestaande opdrachten van opdrachtgevers of niet-gerealiseerde samenwerkingen met derden (reclamebureaus, magazines, ...) is niet toegestaan. Op eenvoudig verzoek van de Moderators zal u uw beweringen staven met bewijzen.
 • Het online contacteer systeem is bedoeld voor het contacteren van modellen en fotografen ivm shoots en modelfotografie. Het is strikt verboden het systeem te gebruiken voor het versturen van spam mails, zoals het ronselen van stemmen voor een verkiezing of het promoten van een eigen modellenbureau. Spammail wordt gedefinieerd als een generieke mail die naar een aantal personen verstuurd wordt en die niet als hoofddoel heeft het uitnodigen tot een shoot. Het behoort tot de vrijheden van de Moderators om deze mails te verwijderen. De Moderators bepalen op subjectieve manier of een serie mails spam is of niet.
 • De website is uitsluitend bedoeld om afspraken te maken voor het nemen van een fotoshoot en niets meer. Als er fotomodellen/fotografen aanbiedingen doen voor een stap verder te gaan waaronder sex aanbiedingen, kunnen zij zonder waarschuwing van de site gewist worden.
 • De beleefdheid vraagt dat een vriendelijke berichten met een uitnodiging tot een shoot, beantwoord wordt door een al dan niet bevestigend berichtje. We vragen aan alle modellen en fotografen deze beleefdheidsregel te respecteren. Tegelijk vragen we aan alle leden begrip voor onbeantwoorde berichten - het is overbodig dergelijke zaken aan te klagen bij de Moderators en/of via het forum.
 • De Moderators van Fotoshoots.be. behouden zich het recht voor in te grijpen op elk aspect van de website, inclusief het bekijken en verwijderen van foto's, mails.
 • Foto's die aanstootgevend zijn kunnen zonder voorafgaande waarschuwing van uw profiel verwijderd worden. Wat aanstootgevend is wordt volledig subjectief besloten door de Moderators van de site.
 • De site bevat naaktfoto's van mannen en vrouwen. Deze foto's zijn voor zover het door het beheer kan bekeken worden, niet van pornografische aard. Door u te registreren op de site stemt u ermee in dat u, door uw eigen surfgedrag, kan geconfronteerd worden met naaktfoto's.
 • Alle foto's worden geïnspecteerd voordat ze online komen. Fotoshoots.be bepaalt vrij de regels waaraan foto's die online komen, moeten voldoen. De richtlijnen hiervoor vindt u op deze pagina, en zullen regelmatig bijgestuurd worden. Tegen een afkeuring is geen verhaal mogelijk. Een goedgekeurde foto kan alsnog afgekeurd worden, zonder voorafgaande waarschuwing, indien Fotoshoots.be dat noodzakelijk acht.

Copyright

 • Fotoshoots.be biedt enkel de mogelijkheid aan modellen of fotografen om een profiel aan te maken op onze servers. Fotoshoots.be is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het door u gepost materiaal.
 • Elk lid dient zich ervan te verzekeren dat hij/zij het volledige en onverdeelde recht heeft om de foto's in zijn/haar profiel op te nemen.
 • Het is de volledige verantwoordelijkheid van het lid dat een foto doorstuurt om zich ervan te verzekeren dat hij/zij hiermee geen inbreuk pleegt op enige wetgeving mbt deze foto en/of tegen het eventuele contract tussen betrokken partijen.
 • Als fotograaf mag uw profiel enkel foto's bevatten die u zelf gemaakt heeft (!) en waarvan u het auteursrecht heeft. Als model mag uw profiel enkel foto's bevatten waarop je zelf afgebeeld bent (!), en slechts wanneer je toestemming hebt van de fotograaf.
 • Het opladen van foto's naar Fotoshoots.be houdt geen enkele overdracht van eigendom in.
 • Fotoshoots.be kan uw account tijdelijk blokkeren bij twijfel over het auteursrecht van uw foto's. Indien nodig kunnen we u vragen het auteursrecht of de toestemming om de foto's te publiceren te bewijzen.

Aansprakelijkheid

 • Voorbehoud van alle recht en middelen - afwijzing van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of de aard van de publicaties.
 • Alle rechten zijn steeds voorbehouden, tenzij in geval van uitdrukkelijke afstand. Fotoshoots.be wijst alle verantwoordelijkheid af en beperkt haar aansprakelijkheid tot het wettelijke minimum voor wat betreft de inhoud of de aard van de publicaties; of de schade die er uit zou kunnen voortvloeien.
 • Fotoshoots.be kan niet waarborgen dat de site ononderbroken of foutloos zal functioneren. Fotoshoots.be geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van deze website, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die er verkregen wordt. Deze site wordt door Fotoshoots.be ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis.
 • Fotoshoots.be legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Fotoshoots.be elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.
 • Fotoshoots.be zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.
 • Als gebruiker aanvaard je ontegensprekelijk de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van je eigen publicaties en/of je eigen profielpagina. Je bent dus niet alleen aansprakelijk en verantwoordelijk voor de items die je zelf publiceert op je pagina, fotoalbum, etcetera, maar ook voor de commentaren die anderen op je pagina publiceren. Je kan deze laatste eenvoudig verwijderen.
 • De (externe) links naar andere websites, inclusief buttons, banners en tekstlinks, vallen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestemmeling van de links. Fotoshoots.be kan het linken naar andere websites voorkomen en kan vervolging instellen indien deze niet overeenstemmen met het persoonlijk, normaal en niet-commercieel gebruik.

Minderjarigen

 • Het fotograferen van minderjarigen, en het verspreiden van foto's van minderjarigen, is aan een strenge wetgeving onderhavig. Het is de volledige verantwoordelijkheid van model, ouders van het model en de betrokken fotograaf om zich te informeren over, en in regel te stellen met, deze wetgeving.
 • Fotoshoots.be kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor fotografisch materiaal dat verspreid wordt via de website.
 • Fotoshoots.be houdt zich het recht voor foto's waarover twijfel bestaat en/of die door de Moderators als twijfelachtig beschouwd worden te verwijderen. Het feit dat bepaalde foto's niet verwijderd zijn houdt geen goedkeuring in van deze foto's.
 • Het is niet toegelaten om foto's van minderjarigen in "oneerbare" posities af te beelden. Het is niet toegelaten om minderjarigen naakt of topless af te beelden. Fotoshoots.be kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden wanneer u deze regels overtreedt. Het is onmogelijk voor de Moderators van de site om de leeftijd van alle modellen op foto's te controleren. Wanneer u een foto oplaadt naar de site garandeert u dat de modellen die naakt of topless afgebeeld worden meerderjarig zijn.
 • Wanneer u zich als minderjarige aanmeld is het verplicht om je ouders hiervan op de hoogte te brengen indien ze hier nog niet vanop de hoogte zijn. Fotoshoots.be kan niet verantwoordelijk geacht worden voor het naleven van deze voorwaarde.

Wetgeving

 • Elke burger wordt verondersteld de wetten van zijn/haar land te kennen en te respecteren.
 • Louter ter informatie wordt een gedeelte van de Belgische wetgeving mbt kinderpornografie hieronder weergegeven.
 • Artikel 379 van het Strafwetboek:
  "Art. 379. Hij die een aanslag tegen de zeden pleegt doordat hij, ten einde eens anders driften te voldoen, de ontucht, het bederf of de prostitutie van een minderjarige van het mannelijke of vrouwelijke geslacht opwekt, begunstigt of vergemakkelijkt, wordt gestraft met opsluiting en met geldboete van vijfhonderd frank tot vijfentwintigduizend frank. Hij wordt gestraft met dwangarbeid van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van vijfhonderd frank tot vijftigduizend frank, indien de minderjarige geen volle zestien jaar oud is. De straf is dwangarbeid van vijftien jaar tot twintig jaar en geldboete van duizend frank tot honderdduizend frank, indien de minderjarige geen volle tien jaar oud is. "
 • Artikel 380bis: "Art. 380bis. § 1. Met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijfhonderd frank tot vijfentwintigduizend frank , wordt gestraft :
  1° hij die, ten einde eens anders driften te voldoen, een meerderjarige zelfs met zijn toestemming, aanwerft, meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie; 2° hij die een huis van ontucht of prostitutie houdt;
  3° hij die kamers of enige andere ruimte verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt met het oog op prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren;
  4° hij die, op welke manier ook, eens anders ontucht of prostitutie exploiteert.
  § 2. Poging tot de in § 1 bedoelde misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van honderd frank tot vijfduizend frank.
  § 3. Met dwangarbeid van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van vijfhonderd frank tot vijftigduizend frank wordt gestraft het plegen van de in § 1 bedoelde misdrijven wanneer de dader daarbij :
  1° direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang;
  2° of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin een persoon verkeert ten gevolge van een onwettige of precaire administratieve toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid.
  § 4. Met dwangarbeid van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van duizend frank tot honderdduizend frank wordt gestraft :
  1° hij die, ten einde eens anders driften te voldoen, rechtstreeks of via een tussenpersoon, een minderjarige onder de zestien jaar, zelfs met zijn toestemming aanwerft, meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie;
  2° hij die, rechtstreeks of via een tussenpersoon, een huis van ontucht of prostitutie houdt waar minderjarigen prostitutie of ontucht plegen;
  3° hij die kamers of enige andere ruimte verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt van een minderjarige met het oog op ontucht of prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren;
  4° hij die, op welke manier ook, de ontucht of prostitutie van een minderjarige onder de zestien jaar exploiteert.
  § 5. De misdrijven bedoeld in § 4 worden gestraft met dwangarbeid van vijftien jaar tot twintig jaar en met geldboete van duizend frank tot honderdduizend frank als zij ten aanzien van een minderjarige onder de tien jaar worden gepleegd. "
 • Art. 383bis. § 1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 379 en 380 wordt hij die zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere beelddragers die houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld, tentoonstelt, verkoopt, verhuurt, verspreidt, uitzendt of overhandigt, ze met het oog op de handel of op de verspreiding vervaardigt of in voorraad heeft, invoert of doet invoeren, aan een vervoer- of een distributieagent overhandigt, gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van vijfhonderd frank tot tienduizend frank. § 2. Hij die wetens de in § 1 bedoelde zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere beelddragers bezit, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd frank tot duizend frank. § 3. Het in § 1 bedoelde misdrijf wordt gestraft met opsluiting van tien tot vijftien jaar en met geldboete van vijfhonderd frank tot vijftigduizend frank indien het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet. § 4. De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, kan worden toegepast voor de misdrijven bedoeld in de §§ 1 en 2, zelfs wanneer de zaken waarop zij betrekking heeft, niet het eigendom van de veroordeelde zijn. § 5. De artikelen 382 en 389 zijn van toepassing op de in §§ 1 en 3 bedoelde misdrijven."
 • Zie ook http://www.childfocus-net-alert.be/nl/NL_childpornography_sub02.htm

Verantwoordelijkheid Fotoshoots.be

 • Alle contact tussen modellen en fotografen is volledig voor rekening van de betrokkenen. Fotoshoots.be is niet verantwoordelijk voor de contacten tussen de leden.
 • Alle uitspraken via de site zijn de volledige verantwoordelijkheid van de leden.
 • Alle leden zijn volledig zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun profiel, voor de geplaatste foto's en voor de geplaatste berichten. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid mbt de inhoud van uw profiel. U dient als fotograaf of model zelf te zorgen dat uw profiel op elk moment de Belgische wetgeving respecteert.
© 2019 Satiscreens - www.fotoshoots.be since 2005 - Algemene voorwaarden - Privacy policy - Help - Contact